تجهیزات کلینیک


دستگاه های مرکز

دستگاه زئو FDA آمریکا

لیزر الکساندریت کوترای آمریکا با FDA

رادیو فرکانسی مدل Surtron  Fiash  160  HF

دستگاه Rf-fractional  مدل Scarlet S کمپانی

دستگاه Plasmage   مربوط به کمپانی Brera

دستگاه اولتراسونیک مدل Doublo   همراه با سونوگرافی

دستگاه لیزر CO2   مدل More-xel    همراه با هندپیس

دستگاه ICOONE  همراه با لیزر مربوط به کمپانی

دستگاه کویتیشن مدل Lipolex

دستگاه رادیو فرکانسی مدل New Midas

دستگاه لیزر( Excel HR (Alexandrite  and

دستگاه XED    مربوط به کمپانی CUTERA

میکرودرم ساندرم3 تک پمپ با اندر مولوژی

الکترود اسکارلت OSTEOPOROSIS

کاتریج DUBLLO  D4  10100

لامپ الکس دستگاه Alex  flash  lamp  EXCEL  HR - IN Body